لیست 100 فعل پرکاربرد زبان انگلیسی همراه با معنی


1-Accept -  پذیرفتن

2-Allow - اجازه دادن

3-Ask - پرسیدن

4-Believe - باور کردن

5-Borrow - قرض گرفتن

6-Break -  شکستن

7-Bring - آوردن

8-Buy - خریدن

9-Can/ Be able - توانستن

10-Cancel - منتفی کردن 

11-Change - تغییر دادن

12-Clean - تمییز کردن

13-Comb - شانه کردن 

14-Complain - شکایت کردن

15-Cough - سرفه کردن

16-Count - شمردن

17-Cut - بریدن

18-Dance - رقصیدن

19-Draw - کشیدن

20-Drink - نوشیدن

21-Drive - رانندگی کردن

22-Eat -  خوردن

23-Explain -  توضیح دادن

24-Fall - افتادن

25-Fill - پر کردن

26-Find - پیدا کردن

27-Finish - تمام کردن

28-Fit -  جا دادن

29-Fix - درست کردن

30-Fly - پرواز کردن

31-Forget - فراموش کردن

32-Give - دادن

33-Go - رفتن

34-Have - داشتن

35-Hear - شنیدن

36-Hurt - زخمی شدن

37-Know - دانستن

38-Learn - یادگرفتن

39-Leave - ترک کردن

40-Listen - گوش کردن

41-Live - زندگی کردن

42-Look - دیدن

43-Lose - گم کردن

44-Make/Do - انجام دادن

45-Need - احتیاج داشتن

46-Open - بازکردن

47-Organise - منظم کردن

48-‍Close/Shut - بستن

49-Pay - پرداختن

50-Play - بازی کردن

51-Put - قرار دادن

52-Rain - باریدن

53-Read - خواندن

54-Reply - پاسخ دادن

55-Run - دویدن

56-Say - گفتن

57-See - دیدن 

58-Sell - فروختن

59-Send - فرستادن

60-Sign - امضا کردن

61-Sing - آواز خواندن

62-Sit - نشستن

63-Sleep - خوابیدن

64-Smoke - سیگار کشیدن

65-Speak - صحبت کردن

66-Spell - هجی کردن

67-Spend - پرداختن

68-Stand - ایستادن

69-Start/Begin - شروع کردن

70-Study - درس خواندن

71-Succeed - موفق شدن

72- Swim - شنا کردن

73-Take - گرفتن

74-Talk - صحبت کردن

75-Teach - یاد دادن

76-Tell - گفتن

77-Think - فکر کردن

78-Translate - ترجمه کردن

79-Travel - سفر کردن

80-Try - امتحان کردن

81-Turn off - خاموش کردن

82-Turn on - روشن کردن

83-Type - تایپ کردن

84-Understand - فهمیدن

85-Use - استفاده کردن

86-Wait - صبر کردن

87-Wake up - بیدار شدن

88-Want - خواستن

89-Watch - نگاه کردن

90-Work - کارکردن

91-Worry - نگران شدن

92-Write - نوشتن

93-Waste - هدر رفتن

94-Wonder - تعجب کردن

95-Worship - عبادت کردن

96-Win - برنده شدن

97-Wear - پوشیدن

98-Wash - شستن

100-Welcome - خوش آمد گویی

/ 0 نظر / 18 بازدید