معرفی کتب فارسی سیاستگذاری عمومی

سیاستگذاری عمومی در ایران مولف دکترکیومرث اشتریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران انتشارات میزان 1386

سیاستگذاری عمومی مولف پیر مولر ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران انتشارات دادگستر 1383

سیاستگذاری عمومی مولف دکتر مجید وحید عضو هیئت علمی دانشگاه تهران انتشارات میزان 1383

مبانی سیاست و اقتصاد مولف دکتر عباس مصلی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران انتشارات قومس 1389

مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست ها، مولف واین پارسونز، ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران انتشارات مرکز مطالعات راهبردی1385

روشهای سیاست پژوهی مولف آن ماژرزاک ترجمه هوشنگ نایبی انتشارات تبیان

مقدمه سیاستگذاری عمومی مولف ویلیام دان ترجمه دکترکیومرث اشتریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در دست انتشار

اشتریان، کیومرث متغیرهای استراتژیک در سیاستگذاری فرهنگی، تهران، میزان ١٣٨٩, ویرایش اول, چاپ اول

سیاستگذاری عمومی انتشارات اکسفورد در دست ترجمه و انتشار توسط دکتر مجید وحید

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، مولفان دکتر سید مهدی الوانی و فتاح شریف­زاده

مطالعه خط مشی گذاری، ترجمه دکتر دکتر عباس منوریان

مطالعه خط­مشی عمومی مولفان مایکل هاولت و رامش ترجمه دکتر عباس منوریان و دکتر ابراهیم گلشن

فرآیند خط­مشی­گذاری عمومی مولفان دکتر سید مهدی الوانی و فتاح شریف­زاده

تحلیل فرآیندی خط­مشی­گذاری و تصمیم­گیری مولف دکتر محمد سعید تسلیمی

/ 0 نظر / 105 بازدید