معرفی آزمون دکتری علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

عناوین و ضرایب دروس امتحانی :

در آزمون دکتری آزاد رشته علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی از عنوان ها و مطالب زیر سوال طرح می گردد و ضریب هر درس به شرح زیر است :

ردیف

عنوان درس

ضریب

۱

تئوریهای روابط بین الملل و سیاست خارجی

۱

۲

جامعه شناسی سیاسی

۱

۳

اندیشه های سیاسی

۱

۴

مسائل ایران (تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی ایران)

۱

۵

مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم

۱

۶

زبان تخصصی انگلیسی

۲

۲-     دانشگاه های پذیرنده دکتری آزاد علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی :

از بین واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد های زیر داری دکتری علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی می باشند:

۱-      دانشگاه آزاد تهران مرکزی

۲-      دانشگاه آزاد شهرضا

۳-      دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

/ 0 نظر / 19 بازدید