جنگ رادیوالکترونیکی

جنگ رادیوالکترونیکی" یکی از گرایش های جدی علمی است که در طیف های گسترده ای بکار گرفته میشود. این نحوه مبارزه می تواند موشک های دشمن را از مسیر خارج کند، پایههای فرماندهی را مختل و اطلاعات غلط به مراکز هدایت دشمن بدهد و عملا ارتشرا فلج سازد. جنگ رادیوالکترونیکی مجموعه ای از فعالیت ها برای انهداممراکز رادیوالکترونیکی هدایت و کنترل نیروها و تسلیحات دشمن و دفاع ازسیستم های مشابه خودی است.

در جنگ های ویتنام و خاور نزدیک جنگ رادیوالکترونیکی علیهکلیه تسلیحات نیروهای درگیر و بیش از همه میان نیروی هوایی و پدافند هواییانجام شد. به لطف بهره گیری از این شیوه از دست دادن هواپیماها 5-7 بارکاهش یافت. این در حالیست که استفاده گسترده از موشک های ضد راداری وتسلیحات فوق دقیق در جریان عملیات نظامی استحکام مجموعه های دفاع ضد هواییرا کاهش داده بود. این مسئله در مناقشات مسلحانه لیبی، یوگسلاوی و عراقنیز تایید شد. بعنوان مثال بمباران لیبی که توسط آمریکا در سال 1986 انجامگرفت، کاملا با استفاده از پارازیت هایی بود که سیستم پدافند هوایی اینکشور را از کار انداخت.

در سال 1997 در نمایشگاه بین المللی هوا-فضای "ماکس-97" (МАКС-97) مسکو کارشناسان روسیه موسسه "آویاکانورسیا" یک فرستنده کوچکتولید کننده پارازیت برای از کار انداختن گیرنده های GPS (jammers) بهنمایش گذاشتند.

در اثر این پارازیت ها گیرنده ها نمی توانند محل استقرارمرکز را تعیین کرده و فقط آخرین مشخصات قبل از تاثیر پارازیت ها را نشانمی دهند. این دستگاه باعث جنجال در جهان و وحشت در میان مصرف کنندگاننظامی شد. عاقبت معلوم شد که هیچ سیستم ردیابی ماهواره ای نمی تواند درخاک "غربیه" عمل کند.

بلافاصله این مسئله در جنگ عراق مورد تایید قرار گرفت. نظامیان آمریکایی پریشان خاطر شده و نمی توانستد درک کنند که چرا موشک های "تام هاوک" آنها از کنار اهداف عبور می کنند. بعدا معلوم شده که همه اینهاکار "فرستنده های پارازیتی" است. به همین خاطر بعد از آن که با بمبارانهای گسترده کل منطقه ای که احتمال استقرار این دستگاه ها داده می شد را باخاک یکسان کردند، عملیات نظامی با برنامه از قبل تعیین شده پیش رفت.

در مناقشات نظامی آینده نقش جنگ رادیوالکترونیکی بیش ازپیش افزایش خواهد یافت. استفاده گسترده از سیستم های ماهواره ای جاسوسی- ارتباطاتی بیش از پیش لزوم خنثی سازی آنها را تایید می کند حال اگر نه ازراه انهام حداقل از طریق ازکار اندازی ماموریت اصلی آنها.

سیستم های جنگ رادیوالکترونیکی روسی می توانند ضربات قویالکترومغناطیسی را وارد آوردند که هرگونه دستگاه الکترونیکی از تلفن هایهمراه گرفته تا سیستم های ناوبری هواپیماهای نسل پنجم را از دور خارج کند. یک ژنراتور تولید امواج کوچک که در صندوق عقب یک خودروی سواری جاسازی شدهمی تواند طی چند دقیقه شبکه برق یک کشور کوچک و یا کل یک منطقه را ازکاربیاندازد.

سیستم های جنگ رادیوالکترونیکی از نظر تاثیر بر تسلیحات وتجهیزات نظامی و تاسیسات غیر نظامی دشمن کاملا به مانند تسلیحات کشتارجمعی هستند. در نهایت همین جنگ رادیوالکترونیکی است که نتایج مناقشاتنظامی آینده را تعیین خواهد کرد

/ 0 نظر / 38 بازدید