روش های فراگیری لغت

۱- dictation: نحوه و ترتیب - املای کلمه  لغت چگونه است؟

۲-components : اجزای لغت چیست و از چند سیلاب تشکیل شده است؟

۳-Phonetician : تلفظ لغت به روش بریتانیایی  - UK - و روش امریکایی  US -  چگونه است؟

۴- Definition : نزدیکترین معنی لغت به متن مورد مطالعه کدام است؟

۵-Opposite and Synonym   :مترادف ها و متضادها و لغت های هم خانواده لغت کدام ها هستند؟

۶- examples : یک یا دو جمله بطور مثال مد نظر قرار دهید.

۷-Funny Phrases and Sentences : با کلمه مذکور دو یا چند جمله فی البداهه بسازید- هر چند که ممکن است دارای اشکالات گرامی و ساختاری باشد.

۸-picturing : یک یا چند تصویر و شکل در ذهن خود ترسیم کنید.

 
 Equivalent word-۹ : آیا همسان یا معادل آوایی لغت در زبان انگلیسی و فارسی وجود دارد؟

۱۰- Handwriting : سعی کنید چند بار از جمله ای که لغت در آن بکار رفته است روی کاغذ بنویسید. توجه کنید نگفتیم از لغتی که در جمله بکار رفته است. بلکه از جمله ای بنویسید که لغت در آن وجود دارد. باید بدانید نوشتن لغت به تنهایی نقاشی کردن و هدر دادن وقت شما محسوب می شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید