منابع آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه سراسری

*  مباحث اندیشه های سیاسی در غرب
1 ) تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( 2 جلدی ) .  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر وزارت امورخارجه
2 ) بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان .
3 ) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس
4 ) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
5 ) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
6 ) خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر .
7 ) جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران
8) تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( 2 جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی
9 ) اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم . دکتر ملک یحیی صلاحی . نشر قومس
10 ) اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
11 ) نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .
11 ) تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز .
12 ) مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .
13 ) مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .
14 )  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک
15 ) نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .
16 ) فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .
17 ) مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .
18 ) نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .
19 ) علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس .
20 ) صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان .
21 ) اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو
22 ) علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی .
23 ) نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران .
24 ) فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر .
25 ) جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر .

* مباحث  اندیشه سیاسی در اسلام

1 ) اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر .
2 ) اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
3 ) نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .
4 ) قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی
5 ) تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .
6 ) تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت .
7 ) تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام  . کمال پولادی . نشر مرکز .
8 ) تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن  . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر.
9 ) اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی .
10 ) سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .
11 ) اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .
12 )  فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .
13 ) اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .
14 ) تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس .
*  مباحث اندیشه سیاسی در ایران
1 ) درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
2 ) در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
3 ) زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
4 ) تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .
5 ) تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده .  
6 ) تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .
7 ) از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر .  
*  مباحث نظریه های  جامعه شناسی
1 ) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی . ریمون آرون . ترجمه باقر پرهام . نشر علمی فرهنگی .
2 ) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی . لوئیس کوزر . ترجمه محسن ثلاثی . نشر علمی .
3 ) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر . جورج ریتز . نشر علمی .
4 ) جامعه شناسی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری .  نشر نی
5 ) نظریه های جامعه شناسی . دکتر آزاد ارمکی . نشر سروش .
6 ) نظریه های جامعه شناسی . دکتر غلامعباس توسلی . نشر سمت .
7 ) مقدمات جامعه شناسی . منوچهر محسنی . نشر دوران .
8 ) نظریه های کلاسیک جامعه شناسی . تیم دیلینی . ترجمه صدیقی و  طلوعی . نشر نی .
9 ) نظریه های متاخر  جامعه شناسی . حمید رضا جلائی پور و جمال محمدی . نشر نی .
* مباحث نظریه های جامعه شناسی سیاسی
1 ) بایسته های جامعه شناسی سیاسی . موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی . نشر میزان .
2 ) جامعه شناسی سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
3 ) جامعه شناسی سیاسی . تام باتامور . ترجمه دکتر حریری اکبری . نشر قطره .
4 ) جامعه و سیاست . مایکل راش . ترجمه منوچهر صبوری . نشر سمت .
5 ) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی . دکتر احمد نقیب زاده . نشر سمت .
6 ) درآمدی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی . داریوش آشوری . نشر مروارید .
7 ) جامعه شناسی سیاسی معاصر . کیت نش . ترجمه محمد تقی دلفروز . نشر کویر .
8 ) نگرشهای جامعه شناسی سیاسی . اندرو افریت . ترجمه سید رحیم ابوالحسنی . نشر میزان .
9 ) عقل در سیاست . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
10 ) دولت و جامعه مدنی . دکتر حسین بشیریه
11 ) جامعه شناسی تجدد . . دکتر حسین بشیریه
12 ) خاستگاههای جامعه شناسی . جی اچ آّراهام . ترجمعه احمد کریمی . نشر پاپیروس .
13 ) توسعه سیاسی . برتران بدیع . ترجمه دکتر نقیب زاده . نشر قومس .
14 ) کنش اجتماعی . گی روشه . ترجمه منصور وثوقی . نشر نی .
15 ) کالبد شکافی قدرت . جان گنت کالبرایت . احمد شهسا . نشر مترجم .
16 ) سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر . آنتونی گیدنز . ترجمه مجید محمدی . نشر قطره .
17 ) سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری . نشر نی .
18 ) ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی . برینگتون مور . ترجمه دکتر بشیریه . نشر دانشگاهی .
19 ) نظریه های دولت . اندرو وینست . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
20 ) سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی . ساموئل هانتیگتون . نشر علمی .
21 ) راهنمای جامعه شناسی سیاسی . مجموعه مقالات تدوین کیت نش . ترجمه دکتر محمد علی قاسمی . نشر پژوهشکده راهبردی .
22 ) نظریه پردازی انقلابها . جان فوران . ترجمه فرهنگ ارشاد .  نشر نی .
23 ) تئوریهای انقلاب . کوهن استانفورد . ترجمه علیرضا طیب . نشر قومس .
24 ) انقلاب و بسیج سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر دانشگاه تهران .
25 ) جامعه شناسی احزاب سیاسی . روبرت میخلز . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .
26 ) جامعه شناسی دولت . برتران بدیع . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .
27 ) بنیادهای علم سیاست . دکتر عبدالرحمن عالم . نشر نی .
28 ) آموزس دانش سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
29 ) مقدمه نظریه سیاسی . اندرو هیوود . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
30 ) سیاست و حکومت جدید . آلن  بال . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
31 ) گذار به دموکراسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
32 ) گذار به مردم سالاری . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
* مباحث جامعه شناسی سیاسی ایران
1 ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران  (( مقاومت شکننده )) . جان فوران . ترجمه
احمد تدین . نشر خدمات فرهنگی رسا .
2 ) ایران بین دو انقلاب . یرواند آبراهمیان . نشر نی .
3 ) مقالاتی در جامعه شناسی ایران . یرواند آبراهمیان . ترجمه سهیلا ترابی فارسانی . نشر
4 ) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
5 ) نخبگان سیاسی بین دو انقلاب . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
6 ) سنت و مدرنیته . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
7 ) ماچگونه ما شدیم . . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
8 ) مقدمه ای بر انقلاب اسلامی . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
9 ) موانع توسعه سیاسی در ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر گام نو
10 ) دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
11 ) نوسازی و اصلاحات در ایران . دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس.
12 ) نتایج انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه مهدی  حقیقت خواه . نشر ققنوس .
13 ) ریشه های انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه عبدالرحیم گواهی . نشر قلم
* مباحث سیاست وحکومت در ایران معاصر
1 ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( 1357 – 1320 )) . دکتر  علیرضا ازغندی نشر سمت
2 ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( 1322- 1320 )) . . دکتر صادق زیباکلام . نشر سمت .
3 ) موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجاریه . احمد اشرف . نشر زمینه .
4 ) اقتصاد سیاسی ایران . محمد علی ( همایون ) کاتوزیان  . نشر مرکز
5 ) تضاد دولت و ملت در نظریه تاریخ و سیاست در ایران .  محمد علی( همایون ) کاتوزیان  . نشر نی .
6 ) تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر . موسی غنی نژاد . نشر مرکز .
7 ) ابران : دیکتاوری و توسعه سرمایه داری . فرد هالیدی . ترجمه فضل الله نیک آیین . نشر امیر
کبیر .

/ 0 نظر / 133 بازدید