درس : جامعه شناسی سیاسی

 

1- مفهوم جامعه شناسی سیاسی

2- تفاوت جامعه شناسی با علم سیاست

3- سطوح تحلیل جامعه شناسی سیاسی

4- ریشه های تاریخی جامعه شناسی سیاسی

5- تئوری های جامعه شناسی سیاسی ( محور اصلی درس را تشکیل میدهد )

 

الف : ننجه گرایی

ب : کثرت گرایی

ج : مارکسی

د : کارکرد گرایی

 

6- موضوعات جامعه شناسی سیاسی

 

Ø     دولت

Ø     ملت

Ø     مشارکت

Ø     توسعه

 

جامعه شناسی سیاسی

 

1.     جامعه

2.     سیاست

3.     جامعه شناسی سیاسی

 

مفهوم جامعه شناسی سیاسی

 

جامعه شناسی سیاسی به بررسی محیط اجتماعی سیاست می پردازد . بررسی تأثیرات جامعه بطور کلی اعم از حوزه روابط تولیدی و اقتصادی لایحه بندی های اجتماعی و فرهنگ نهاد ها و نا برابری های اجتماعی و سایر پدیده های اجتماعی برساخت فرایند و رفتار سیاسی جوهر جامعه شناسی سیاسی را تشکیل می دهد .

به عبارت ساده تر در جامعه شناسی سیاسی زندگی سیاسی بوسیله متغیر های اجتماعی توضیح داده می شود . بطور مثال : توضیح دولت ، دمکراسی ، احزاب سیاسی ، اقتدار وزارت و مشروعیت و سایر پدیده های سیاسی بوسیله عوامل اجتماعی همانند فرهنگ طبقات گروهی نهاد ها و نیرو های اجتماعی را می توان توضیح جامعه شناسی سیاسی دانست .

دیدگاه ها نسبت به جامعه

                                 مجموعه افراد

جامعه                     یک کل از پیش تعین شده

                             مجموعه افراد و گروهها

 

 

                                          دولت

                                         قدرت

سیاست                             قدرت سیاسی

                                        مجموعه کار ویژه ها

 

تفاوت جامعه شناسی سیاسی با علم سیاست

1-     جامعه شناسی سیاسی به دنبال چرایی است ، اما علم سیاست به دنبال چیستی

2-     جامعه شناسی سیاسی نگاهی پایان به بالا دارد ، اما علم سیاست نگاهی بالا به پایان دارد.

3-     جامعه شناسی سیاسی ، نوع تأثیر گذاری جامعه سیاسی تعین کنندگی است ، اما علم سیاست اعمال قدرت است .                                                    

سطوح تحلیل جامعه شناسی سیاسی

                                                                              فرد ( سطح فردی )

سطوح تحلیل جامعه شناسی سیاسی                         گروه ( سطح گروهی )

                                                                              ساختارها  ( سطح ساختاری)

 

یادداشت : پدیده های سیاسی باید بطور کلی تحلیل شوند .

              مانند : فرد و دولت

باید آغاز از فرد نباشد ، شروع و نقش از گروههای ذیل آغاز شود:

 

•        روشنفکران

•        نظامیان

•        روحانیت

•        قبایل

یعنی نقش های اشخاص فوق در دولت بررسی شود.                                                                                              

1-    سطح فردی : درین سطح جامعه شناس سیاسی به دنبال آن است که ریشه های اجتماعی رفتاری های سیاسی را در یک جامعه بررسی نماید . به بیان دیگر در هر جامعه دها نوع رفتار سیاسی از قبیل مشارکت و یا عدم مشارکت ، واگرایی و یا همگرایی ، خشونت و یا تساهل و مدارا، اعتماد و یا عدم اعتماد ، همکاری با دولت و یا دشمنی با آنها و دها نمونه ازین رفتار سیاسی که در هر جامعه وجود دارد . به بیان دیگر با تکیه با پدیده اجتماعی از قبیل نیرو های اجتماعی ، شکاف های اجتماعی ، نخبه های اجتماعی ، طبقات اجتماعی و دها پدیده ازین قبیل توضیح گردد. به بیان ساده تر جامعه شناس سیاسی درین سطح به دنبال آن است که رفتار های سیاسی یک ملت را به وسیله عوامل عینی و ملموس اجتماعی توضیح دهد .

عدم تساهل

مثال :  در سه دهه اخیر افراد و گروههای مختلف                       رفتار خشونت آمیز

                                                                                       عدم اعتماد

                                                                                       وا گرایی(به هم متحد شدند )

2-    سطح گروهی : درین سطح جامعه شناس سیاسی بدنبال آن است که تأثیرات بالقوه وباالفعل گروه های مختلف اجتماعی از قبیل روحانیت ، اشراف ، صاحبان زمین ، دهقانان ، روشنفکران ، سرمایه داران و غیره را بر سیاست و دولت بررسی نماید . درین سطح جامعه شناس سیاسی علاوه بر توضیح فرایند تأثیر گذاری این نیرو ها بر سیاست باید توانایی توضیح پویایی قدرت میان نیرو های مختلف اجتماعی را داشته باشد . جامعه شناس سیاسی باید توانایی درک این مسئله را داشته باشد که در چند سال آینده قدرت کدام یک از گروه ها درحال افزایش و یا کاهش است ، بطور مثال بررسی کاهش و یا افزایش قدرت نظامیان در ده سال آینده از وظایف جامعه شناس سیاسی است و جامعه شناس سیاسی باید توضیح دهد که در ده سال آینده تحولات قدرت در افغانستان به چه صورت خواهد بود .

مثال :

جوامع سنتی                                          جوامع مدرن

 

شاه و اطرافیان                                        روشنفکران

روحانیت                                               سرمایه داران

اشراف                                                 طبقه متوسط

صاحبان زمین                                         کارگران

دهقانان                                                  مدیران

 

3- سطح ساختاری: ساختار عبارت اند از مجموعه از عناصر که ارتباط خاص را در میان خود ایجاد ایجاد نموده و از دوام و بقا بر خوردار است.

درین سطح جامعه شناس سیاسی بدنبال آن است که تأثیر ساختار های اجتماعی از قبیل خانواده ، مدرسه ، طبقات اجتماعی ، ساختار اجتماعی و امثال آن را بر پدیده های سیاسی از قبیل ارزشهای سیاسی ، نهاد های سیاسی و رفتار های سیاسی توضیح بدهد . به بیان دیگر سطح ساختاری عام ترین سطح است که جامعه شناس سیاسی بدنبال آن است که ارتباط میان این ساختار ها و سیاست و دولت را بررسی نماید .

 

یادداشت : ساختار به معنا های زیر آمده است :

 

Ø     مجموعه از عناصر  

Ø     نحوۀ ارتباط میان عناصر

Ø     دایمی بودن این ارتباط

پشینه و ریشه های شکل گیری جامعه شناسی سیاسی :

 

الف : تجربه گرایی                         ب: تغییر گرایی                    ج: مارکسیستی

  ( نشانگر رشد بشر است)

1- اگوست کنت                              1- دیلتای                           1- مارکس

2- اسپنسر ( بحث تکامل گرایی)    2- لیکرت                          2- تغییر های مختلف  از مارکس

3- امیل دورکهایم( ریشه اصلی تجربه گرایی  3- ماکس وبر                     

4- ساختار گرایی                           4- زیمل

5- کارکرد گرایی                           5- کنش متقابل نمادین

6- سستمی

الف- تجربه گرایی : تجربه گرایی و پوزیتوسکی  بعد از رانسانس در اروپا بوجود آمد و داشمندان با استفاده از این روش شاهد پیشرفت های چشمگیر دانش بشری در عرصه های مختلف طبیعی بودند . آننان با استفاده ازین روش ابتکارات ، اختراعات و اکتشافات زیادی را انجام داده اند، اما تجربه گرایی تا قرن (19) محدود به حوزه طبیعت بود . در قرن (19) برای اولین بار اگوست کنت فرانسوی تجربه گرایی را به عرصه مسأیل اجتماعی گسترش داد و ادعا نمود که به همان شیوۀ که میتوان پدیده های طبیعی را بشناسیم ، به همان روش میتوان پدیده های اجتماعی را درک نمود . به بیان دیگر موضوع و روش جامعه و طبیعت یکی است و با روش واحد می توان پدیده های اجتماعی و طبیعی را مطالعه کرد . از همین رو وی برای اولین بار کلمه جامعه شناسی و همچنین فزیک اجتماعی را اختراع نمود . این روش بدنبال وی توسط جامعه شناسان دیگر از قبیل اسپنسر ، امیل دورکهایم و سایرین دنبال گردید و امیل دورکهایم بزرگترین مکتب جامعه شناسی تجربه گرایی را ایجاد نمود . از همین رو اندیشه های وی باعث گردید مکاتب مختلف جامعه شناسی از قبیل ساختار گاریی ، کارکرد گرایی و سستمی در قرن (20) با تکیه بر آرأ و نظریات وی پایه گذاری گردید . بدین ترتیب تجربه گرایی یکی از ریشه های اصلی جامعه شناسی سیاسی است و مکتب های ناشی از اندیشه پوزیتوسکی را نمی توان بدون آرأ و نظریات این اندیشه مندان درک نمود.

 

ب- تفسیر گرایی( دیلتایی)

تفسیر گرایی:

ریشه دوم جامعه شناسی سیاسی  را می توان در اندیشه تفسیر گرایی و یا مکتب علوم فرهنگی جستجو نمود. بر اساس این تفکر موضوع جامعه و طبیعت به طور اساسی و بنیادی متفاوت است  و نمی توان بر اساس روش های علوم طبیعی، پدیده های اجتماعی را مطالعه نمود. در پدیده های طبیعی محقق با پدیده های بی جان و بدون درک و شعور سرو کار دارد. از این رو این پدیده ها را می توان بر اساس علت و معلول بررسی نموده اما پدیده های اجتماعی با انسان سر و کار دارد که موجود اندیشمندان و متفکر است . از این رو انسان در مقابل وقایع و حوادث دست به تفسیر زده و بر اساس برداشت و تفسیر خود عمل می نماید از این رو ممکن است یک حادثه برای چندین نفر رفتار های کاملا متفاوت را ایجاد نماید. بنابراین برای شناخت پدیده های اجتماعی به جای علت یابی محقق نیازمند دلیل یابی است به بیان دیگر محقق باید رفتار انسانها را براساس دلایل خود انان ارزیابی کند و نه بر اساس عوامل مکانیکی و بیرونی. این تفکر ابتدا توسط دیلتایی در قرن نوزده مطرح شد و توسط اندیشمندان بعدی دنبال گردید، ماکس وبر یکی از بزرگترین اندیشمندان این جریان فکر است که بر اساس این روش یکی از مکاتب بزرگ جامعه شناسی را پایه نمود این تفکر نیز در قرن بیست تداوم یافت و مکتب های دیگر جامعه شناسی را به وجود اورد.

 

ج-مارکسیستی:

ریشه مارکسیستی ریشه سوم شکل گیری جامعه شناسی سیاسی را می توان در اراء و نظریات مارکس جستجو نمود. او اولین جامعه شناس سیاسی است که برای اولین بار موضوع ارتباط میان دولت و گروههای اجتماعی، به خصوص طبقاتی و اجتماعی را مطرح کرد. اندیشه های مارکس هر چند که توسط پیروان بعدی تعدیل گردید اما موضوع دولت و طبقات اجتماعی هنوز هم در محور مباحثات گروههای مختلف اجتماعی قرار دارد.

 

انواع نظریه های سیاسی:

موضوع جامعه شناسی  به صورت کلی رابطه جامعه و دولت است. مکتب های مختلفی جامعه شناسی سیاسی دراین مورد دیدگاههای مختلف دارد. عده ای بر این باور است که دولت به خاطر ویژگی های خاص خود نقش تعیین کنندگی دارد و باید برای شناخت مسائل سیاسی یک جامعه  نقطه اغاز خود را دولت قرار داد و شناخت سیاست در یک جامعه مساوی با شناخت ساختارها، کارویژه ها و نخبگان سیاسی ان جامعه است. اما عده ای دیگر معتقد است که دولت زایده و فرع جامعه است. بنابراین برای شناخت دولت از جامعه باید اغاز نمود و عده ای دیگر اعتقاد بر تاثیر گذاری متقابل جامعه و دولت دارد. به طور کلی دیدگاههای جامعه شناسی را در مناسبات میان جامعه و دولت می توان  در سه دیدگاه خلاصه نمود.

 

1.نظریه های دولت محور:  بر اساس این دیدگاه دولت نقش تعیین کنندگی و محوری را دارد و دارای چند ویژگی است.

o       توانمندی:

سازمان  وساختار دولت  به  دلیل ذیل دارای توانمندی است:

 

1-           داشتن حق انحصاری خشونت

2-            داشتن سلطه متمرکز بر یک واحد جغرافیایی

3-           توانایی ایجاد هماهنگی  میان بخش های مختلف دولتی

4-            استقلال از گروههای داخلی و خارجی

5-           داشتن اهداف گسترده

بنابر این به دلایل فوق قدرمند ترین سازمان در جامعه است و هیچ سازمان و تشکیلاتی توانایی مقابله و تعارض با ان را ندارد. و در صورت مخالفت،  محو ونابود خواهد شد.

 

  • استقلال

دومین ویژگی نظریه های دولت محور به اعتقاد انان استقلال دولت است. بر اساس این دیدگاه و یا براساس این ویژگی گروههای خصوصی جامعه  نمی توانند از دولت به عنوان ابزاری خواسته های شخصی استفاده کند. و دولت وظیفه تبدیل منافع خصوصی افراد به تصمیمات دولتی ندارد. بلکه دولت  اراده مستقل، سیاست مستقل و برنامه های مستقل خاص خود را دارد. که ضمن توجه به خواسته های عمومی پیروی یک جانبه از تقاضا های هیچ یک از انان را  ندارد. بنابراین ویژگی  دوم  این دیدگاه استقلال دولت و عدم وابستگی انان به منافع نیروها و جریانات مختلف اجتماعی می باشد.

 

  • نفی نمایندگی

ویژگی سوم بدین معناست که مقامات دولتی به دستور و یا از طرفی طبقات مسلط در جامعه در عمل نمی کند، بلکه و دیدگهای خود را دارد  و با منافع گروههای مختلف اجتماعی متعارض است به بیان دیگر، دولت بر اساس این ویژگی نماینده هیچ قشر و یا گروه خاصی اجتماعی نیست ، بلکه اراده مستقل و منافع مستقل دارد.

 

2.نظریه های جامعه محور

1-     ابزاری بودن:

بر اساس این دیدگاه دولت موجودیت مستقل و اراده جداگانه از نیروهای اجتماعی و یا ساختارهای اجتماعی را ندارد، بلکه دولت همواره ابزار و وسیله ای است در اختیار گروهها و طبقات برتر جامعه، این گروهها ممکن است، در شرایط مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه متفاوت باشد. در یک شرایط ممکن است این گروه برتر را طبقات اجتماعی تشکیل دهد و در شرایط دیگر گروههای فرهنگی و یا نظامی برتری اجتماعی داشته باشد اما به هر حال دولت ابزار خواهد بود در دست ان گروه برتر و دولت هیچ گاه ماهیت جداگانه و نقش بی طرفانه در میان نیروهای اجتماعی نداشته و ندارد.

 

2-    وابسته بودن

دومین ویژگی این دیدگاه وابستگی دولت و سیاست و پدیده های اجتماعی است. بر اساس دیدگاههای مختلف جامعه شناسی واقعیت جامعه متفاوت است عده ای جامعه را مرکب از افراد مستقل می داند و گروهی بر طبقاتی جامعه تاکید می کند و عده ای نیز مدعی ان است که جامعه ترکیب یافته از نهاد ها و ساختار های  مختلف اجتماعی است. اما در هر صورت دولت وابسته به پدیده های اجتماعی است و واقعیت جداگانه و مستقل از ان را ندارد.

 

3-    پراکندگی قدرت

ویژگی سوم دولت ها به ندرت استفاده قانونی از نیروی قهریه را در انحصار خود دارد و سیاست های دولت نه ناشی از قدرت متمرکز دولتی بلکه از پایین به بالا می باشد. در صورتی که هماهنگی میان بخش های  مختلف جامعه وجود نداشته باشد، دولت هم وجود نخواهد داشت. و دایره قدرت دولت محدود است.

 

3. رابطه متقابل دولت و جامعه:

بر اساس این دیدگاه تاکید یک سویه و یک جانبه بر جامعه و یا سیاست و دولت واقعیت های سیاسی و اجتماعی یک جامعه را تبیین ننموده و موجب مشکلات در درک و فهم ان می گردد. بنابراین لازم است که برای شناخت پدیده های سیاسی در یک جامعه تاثیرات متقابل جامعه و دولت را درک نموده و هر دو ان را در یک کلیت هماهنگ و یک پارچه بنگریم.

 

نظریه های جامعه شناسی سیاسی:

 

نظریه نخبگان:

 

1-    اهمیت نخبگان

اهمیت نخبگان در این تئوری به اندازه اهمیت مفهوم طبقه در دیدگاه مارکسیستی مفهومی گروه دردیدگاه پرولالیستی و مفهوم فرهنگ در دیدگاه وبری و مفهوم نهاد و ساختار در دیدگاه کارکرد گرایی می باشد. به بیان دیگر سیاست، فرهنگ، اقتصاد و مناسبات اجتماعی در یک کشور وابستگی تام و تمام به کیفیت نخبگان یک کشور دارد و نخبگان مقتدر توانمند و با اراده موجب ثبات، توسعه و امنیت خواهد شد. اما نخبگان ضعیف و ناتوان جامعه را به سوی جنگ، نابودی و ویرانی جهت خواهد داد. براساس این تئوری همه چیز از نخبگان اغاز و به نخبگان نیز ختم می گردد. بنابراین برای شناخت سیاست و فرهنگ در یک جامعه باید دید نخبه چیست، انواع ان چه می باشد و نقش ان در جامعه چگونه است.

 

2-    تعریف نخبه

نخبه گان بر اساس دیدگاههای مختلف تعریف های گوناگون و متفاوت دارد اما یکی از نویسندگان تعریف هایی مختلف را در سه گروه دسته بندی کرده است.

 

1)     نخبه: به مجموعه ای گروهها و اقشار دارای شأن، نفوذ، اعتبار و منزلت اجتماعی را شامل می گردد.

2)     نخبه: به معنای طبقه سیاسی است که شامل گروههای درگیر در مبارزات سیاسی می گردد.

3)     نخبه: به مفهوم نخبگان سیاسی است که شامل افرادی می گردد که عملاً قدرت را در دست دارند و دارای منسب رسمی دولتی می باشند.

3-    انواع نخبگان

·        تقسیم بندی باتومور( این دیدگاه بیشتر در جهان اول رایج است)

-         روشنفکران

-         مدیران صنعتی

-         کارمندان عالی رتبی

·        تقسیم بندی داندروف

-         الیت های اقتصادی

-         الیت های سیاسی

-         الیت های علمی

·        تقسیم بندی جدید

-         الیت های حاکم

-         الیت های فرعی تصمیم گیرنده

-         ضد الیت ها( معمولابر علیه الیت های حاکم فعالیت می کند.)

4-    شیوه های تشخیص نخبگان

عقل و توسعه یافتگی- دکتر محمود سریع القلم- انتشارات مطالعات خاورمیانه( کتاب مهم)

بر اساس تعاریف فوق می توان به صورت ذیل می توان نخبگان را شناخت.

·        داشتن مقام و منسب رسمی و دولتی

·        داشتن شهرت و اعتبار در جامعه

·        صاحبان فکر و اندیشه

5-    زمینه های شکل گیری تیوری نخبگان

·        بد بینی نسبت به اصول روشن نگری

اعتماد و اعتقاد و باور نسبت به عقل بشر و تفسیر زندگی انسان بر اساس تکامل گرایی و پیشرفت، یکی از اصول خدشه ناپذیر و قطعی همه اندیشمندانی بوده اند که بعد از دوره رنسانس در پرتو پیشرفت علمی، صنعتی اقتصادی و فرهنگی جامعه ایجاد شده بود. این موفقیت ها در این دوران باعث اعتماد خلل ناپذیر، نسبت به ماهیت منطقی بودن رفتار انسان و پیشرفت جوامع به سوی تکامل گردیده بود. اما به دنبال جنگ های خونین جهانی اول این باور و اعتماد نسبت به نقش انسان در جامعه و تاریخ دچار خدشه گردید و دانشمندان، تئوری های جدید را مطرح کردند که بر اساس ان رفتار انسان نه بر اساس عقل و منطق بلکه بر اساس احساسات و تعصب های کار می باشد. یکی از این تئور یها  تئوری نخبگان است که بر اساس بدبینی نسبت به اصول روشنگری و عدم اعتقاد به توانایی انسان ها و بد بینی نسبت به انان ایجاد گردید. بنابر این یکی از زمینه های شکل گیری این تئوری را می توان در بدبینی نسبت به اصول روشنگری جستجو نمود.

 

-               عقل

-               تکامل گرایی

-               پیشرفت

·        ظهور جامعه توده ای

 

جامعه مدنی:

ü            سنتی

1-     اجباری

2-      از پیش تعیین شده است.

3-     ارزشهای شورایی، مذهبی و محلی

ü     مدرن

اجباری نیست، تشکل در این نوع جوامع بر اساس منافع است.

در این جامعه افرادی که دارای تخصص مشترک هستند، نتوانسته اند افراد همسود خود را پیدا کنند. و در صورت متضرر شدن، به علت اینکه یک اتحادیه ندارند، خود دست به شورش می زنند و افراد سود جو از این حالت استفاده می کنند. در این نوع جامعه افراد ذره، ذره است و رهبران از حالت ذره ای این جمع استفاده می کنند.

جامعه توده ای = در حال گذار

استاد:

جامعه توده ای، جامعه ای است در حال گذار، جامعه است که افراد، ارزشها و ساختارهای سنتی را شکستانده اما به ارزش های دست نیافته است، در این جامعه وفاداری های گروهی سنتی کمرنگ شده است، اما هنوز گروههای جدید بر اساس منافع فردی شکل نگرفته است. از این رو افراد به صورت پراکنده، ذره گونه و گسیخته از هم است و در نتیجه  در مقابل  حوادث، عکس العمل فردی، احساساتی و شخصی نشان داده و مورد بهره برداری و سوء استفاده رهبران عوام فریب قرار می گیرد. جامعه توده ای یکی از زمینه ها و ابزار اصلی استبداد و توتالیتر در جوامع در حال گذار است. همانگونه که جامعه مدنی یکی از ابزارهای اصلی تحقق دمکراسی می باشد. جامعه توده ای از ابزارهای اساسی استبداد به شمار می اید. در میانه جنگ جهانی اول و دوم، المان و ایتالیا جامعه در حال گذار بود و افراد به صورت توده وار زندگی می کردند. از این رو رهبران این کشورها با استفاده از احساسات مردم انان را مورد سوء استفاده سیاسی قرار می دادند. بر این اساس تئوری هایی ایجاد گردید که نقش  اساسی را بر عهده نخبگان برقرار نموده و بر این باور شده که توده های مردم همواره ابزار دست رهبران خود می باشند و به بدین ترتیب ظهور جامعه توده ای د رالمان و تایتالیا یکی دیگر از زمینه های شکل گیری تئوری نخبه گان را فراهم نمود.

تقریبا تمامی کشورهای جهان سوم که در حال گذار هستند و نتوانسته هم منافع خود را بیابند، جامعه توده گفته می شود.

 

اصول مکتب نخبه گرایی:

1-    تمرکز قدرت، ثروت و شأن اجتماعی در نخبه گان

اولین اصل این تئوری آن است که قدرت ، ثروت و شأن اجتماعی میل به تمرکز دارد و همواره این ارزش های اجتماعی در میان نخبه گان متمرکز می باشد. نخبه گان یک جامعه قدرت، ثروت و شأن اجتماعی را در اختیار دارد و توده های مردم همواره فاقد این ارزش ها است و یا این ارزش ها دراآنان به حدی کمرنگ است که نمی توان برای آنان اهمیت قایل شد. بنابر این اولین اصل آنان این است که قدرت و ثروت تمایل به انباشت و تجمع در افراد و یا گروههای خاص دارد و دیگران فاقد امتیازات اجتماعی می باشد.

 

2-    غیر عقلایی بودن و ناتوانی توده ها :

اصل دوم مکتب نخبه گرایی اعتقاد به غیر عقلانی بودن و نا توانی توده ها بر اساس این مکتب توده ها نافذ سازماندهی برنامه ریزی و کنترول بر زندگی خویش میباشد و همواره برای بیشتر منافع گروهی خود نیازمند هدایت و رهبری نخبه گان میباشد ، این هدایت و رهبری بر اساس تحریک احساسات است و بر اساس این مکتب رهبران موفق آن رهبران است که توانایی تحریک بیشتر احساسات مردم را داشته باشد . و این تئوری معتقد است که براساس استدلال و محاسبه هرگز نمی توان یک جمع را به توده وادار نمود . اما از طریق احساسات میتوان آنان را وادار به فعالیت های بسیار سنگین و دشوار نمود.

3-    عدم امکان دمکراسی و سوسیالیسم:

بر اساس این تئوری در دسترسی به دمکراسی و سوسیالیسم تو هم م

4-    عدم اعتقاد به زیر بنایی و اعتقاد به تنوع منابع قدرت:

5-    اعتقاد به استقلال دولت از نیروهای اجتماعی:

اصل پنجم این مکتب آن است که دولت مستقل از نیرو های اجتماعی است و منافع اهداف و اولویت های خاص خود را دارد که در صورتی وقوع تضاد میان هر بخش از جامعه با دولت نخبه گان سیاسی توانایی وادار کردن دیگران به خاسته ها و تقاضا های نخبه گان را دارد .

6-  &nb

/ 0 نظر / 86 بازدید