چگونه لغت را به خاطر بسپاریم ؟

     نکته اول:

             کمــی بـه شکــل و ترتیب و نحــوه قــرار گرفتن حروف

             در شکـــل کلمـــه توجـــه کنید . این مـدت حداقـل باید

             ده ثانیه طول باشد. وقتی شما باتامل و دقت به کلمه

             نگاه می کنید چند نکته مهم را متوجه خواهید شد.

            ۱- چه تعـداد حـروف در کلمه بکار گرفته شده است  و

                 نحوه و ترتیب آن چگونه است؟

            ۲- نحـوه قـرار گرفتن حروف صدا دار (A-E-I-O-U) را در

                 کلمه ردیابی کنید.چند حرف صدادار و درکجای کلمـه

                 قرار گرفته است؟ چرا بعضی جاها دو حرف صدا دار

                 پشت سر هم قرار دارد و چرا در بعضـی قسمت ها

                 فقط یک حرف صدادار قرار گرفته است؟ چرا بعضی

                 حروف صدا دار مثل  E  یا  O   دو بار در کنار هم تکرار

                شده است؟

           ۳- وقتی شما چشمانتان را به نگاه کردن مداوم و دقیق

                به کلمــه عادت دهیــد. کم کم بعضی از قسمت های

                 کلمــه بــرای شما آشنــا، تکــراری یا ســوال برانگیز

                خواهد شد.شما ممکن است ساختارهای مشابه ای

                مثل ed- ing-ly-did-ment-s را زیاد ببینید.حالا با خود

                بگوئیـد، چـرا ایـن حـروف به طـور مرتب در کلمه تکرار

               می شود.

           ۴- بعضـی از حـروف بی صدا مثل T-M-N-G-P-R و موارد

                مشابه دیگرچرا در کلمه کنار هم دوبار قید می شود؟ 

                مطمئن باشید درزبان انگلیسی ما با مفهمومی به نام

                تشدید که در عربی و کلماتی که از آن به زبان فارسی

                واردشده است و به وفور هم دیده می شود،مثل نجار،

                بقال، اره ، جدی و ... مـواجه نخواهیم بـود. پس سعی

                کنید علت را جویا شوید.

           ۵ -دقت کنید کلمـه مـورد نظــر در کجای جمله قرار دارد و

                حدس بزنید نقش کلمه در جمله چیست؟ آیـا اسم و یـا

                بخشـی از عبـارت اسمـی، فعل یا عبارت فعلی، صفت،

                قید، حروف اضافه و یا موارد دیگـر  مـی باشـد ؟ خلاصه

                سعی کنیـد ، حدس بزنیـد کاربـرد این کلمـه در جمله و

                متن چیست؟

            ۶- توجه کنیـد آیا اولیـــن حــرف کلمـــه بــا حــروف بـــزرگ

                 نوشته شده است یا نه؟ چون ممکن است آن کلمه در

                 ابتدای جمله قرار گرفته است، یا نام شخص یا مکانـی

                 است که در این صورت نیز بایستی کلمه با حروف بزرگ

                 نوشته شود. نگران نباشید ، کم کم با این قواعــد آشنا

                 خواهید شد.

      نکته دوم :

              ۱- دقت کنید قبـل و بعد از کلمه مورد نظر شما چه حرف

                   یا کلمه دیگری وجود دارد. دوستــان عزیزم ایـن نکتـه

                   خیلی مهم است. بــاور کنیــد یکی از مشکلات جـدی

                   فراگیران زبان انگلیسی دقیقا همین مطلب است.

                   من در مدت دو دهـه که با زبـان انگلیسی و فراگیران

                   در ارتباط هستم ، به ین نتیجــه رسیــده ام که همـه

                   بدبختی های ما لغت گرایی صرف و روش های غلط

                   یــادگیـــری لغــت اســت. عــزیــزان مــن برای اینکه

                   این درد بی درمان را با کمک هم علاج کنیم به لحـاظ

                   اهمیت موضوع دوباره تاکید می کنم. دقت کنید قبل

                   و بعــد از کلمــه مورد نظر شما چه حرف یا کلمه ای

                   در جملــه قـرار دارد. شمـا بـا ایـن کـار به راز بزرگـی

                   پی خواهید بود. باور کنید ارزش آن را دارد تا ده ثانیه

                   دیگـر به وقت قبلی خود اضافه کنید. معنی کلمه را

                   فعلا بی خیال شوید. بعدا به تفصیل به ایـن مسئلـه 

                   خواهیم پرداخت. اگـر شمـا به همین شیــوه ای که

                    گفته ام عمـل کنید به موفقیت نهایـی خیلی نزدیک

                    شده اید. لطفا به سوالات من پاسخ دهید؟

                     آیا قبل از کلمه مورد نظر شما حرف a  ، an  یا the  

                     وجود دارد؟ آیا کلماتی مانند

                     with - on - in - under - to – of - up -    

                     را در کنار کلمه مورد نظر دیده می شود؟

                ۲- دوستان خوب و عزیزم  من قصد ندارم فعلا به شما

                     گرامر، حــروف اضافه و یا در مورد افعال دو کلمه و

                     اصطلاحات صحبت کنم . فقط قصد دارم ذهن شما

                     را بـرای خـوب دیـدن کلمـه و جـایگـــاه آن در جملـه

                     به اندازه کافی حساس و تحریک کنم. مجددا تاکید

                     می کنم معنی کلمه رافعلا بیخیال شوید بعدابه آن

                     خواهیم رسید . کسانـی که ماشیـن نویس هستند

                     هـرگـز بـا یک یا دو انگشت تایپ نمی کنند ، هر چند

                     یادگیـــری تایـپ ده انگشتـی کمــی مشکل اسـت.

                     اما این شاه کلید موفقیت آنـان محسوب می شود.

                     براسـاس بـرآورد اولیـه تـاکنون شما حـدود ده ثانیه

                     بـرای دیـدن کلمـه غریبـه و ناآشنا وقت گذاشته اید.

                     اگر همین روال را درپیش بگیرید مطمئن باشید مثل 

                     همان تایپیست های حرفه ای بعد از مدت کوتاهــی

                     کـــه می تواننــد حداقـل ۱۸۰ حــرف در هـر دقیقـــه

                     تایپ کند ، شما هم آنقدر به تشخیص متنی مسلط

                     خواهیـد شد کـه از مراجعه لحظه ای به  دیکشنری 

                     بی نیاز خواهید کرد.

                 ۴- با اطلاعاتی که از کلمات ساده به کار رفته در جمله

                      در اختیار شما قرار دارد،سعی کنید جمله را ترجمه

                      کنید . دقت کنید جمله را بدون توجه به آن کلمـه ای

                       که معنی آن را نمی دانیدُ ترجمه کنید. شاید معنی

                       جمله شما کمی نازیبا و همراه با اشتباهات متعدد

                       باشـد و جمـله شمـا از استـواری و معنـی سلیـس 

                       خـود برخوردار نباشد . اشکالی نـدارد مـا ایـن نــوع 

                       ترجمه کردن شما را ارج می نهیم.

                  ۵- بــه پـارگـــراف ذیــل کــه بخشــی از رمـــان زبیــای

                       "آتش زمــرد" نوشتــه خانم "جولیــا گرایس" است

                        توجــه کنید . در ایـن پـارگـراف مـا فـرض می کنیـم

                        معنی چند کلمه  که با رنگ قرمز مشخص شده را

                        شما نمی دانید. کمی صبور باشید ما می خواهیم

                        شما را به روش هـای علمـی و تکنیک هـای جدیـد

                        ترجمـه مجهز کنیم. لطفا برای یافتن معانی کلمات

                        مذکــور به دیکشنری مراجعه نکنید و بحث را طبق

                        روال پیگیری و دنبال کنید.

Wolf Dreamer dismounted  and  stood staring at the ruts and skid marks  defacing  the earth . Across the surface of a rock , a  wheel had  left  a raw , reddish scar.He touched it contemptuously with moccasined toe , picturing  the  trail  the  wagon  train  had  left behind , the miles of scars and ruts , the abandoned campsites littered with garbage

         این پاراگراف ۵۷ کلمه دارد. فرض اولیه ما این است که       

         شمـا معنی ۱۱ کلمه آن را نمی دانید. این پارگراف بدون

          کلمات رنگی ترجمه کرده ام. 

         لطفـا سعـی نکنیـد در این مرحلـه به دنبال معنی کلمات

         رنگی بروید.

          گرگ رویـا پرداز ایستــاد و بـه عــلامت هــای روی زمیــن

          خیـــره خیـــره نگریـــست. بــر روی یـک صخــره یک چرخ 

          رهــا شــده بــود، او جلــد قـرمـز چرخ را با انگشت پایش

          لمس کــرد. نمایــی از یک کاروان گاری یا کالسکه که آن

          محــل را چنـد مایل ترک

/ 0 نظر / 49 بازدید