منابع آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

مواد آزمون :

1 -  تئوریهای روابط بین الملل و سیاست خارجی ( ضریب 1 )

2 – جامعه شناسی سیاسی ( ضریب 1 )

3 – اندیشه های سیاسی ( ضریب 1 )

4 – مسائل ایران ( تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی ایران ) ( ضریب 1 )

5 – مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم ( ضریب 1 )

6 – زبان تخصصی ( ضریب 2 )

* مباحث تئوریهای روابط بین الملل و سیاست خارجی

1 ) اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل / دکتر عبد العلی قوام / نشر سمت .

2 ) روابط بین الملل : نظریه هاو رویکردها / دکتر عبد العلی قوام / نشر سمت .

3 ) نظریه های متعارض در روابط بین الملل / جیمز دوئرتی و رابرت فالتر گراف . ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی / نشر قومس

4 ) تحول در نظریه های روابط بین الملل / حمیرا مشیر زاده / نشر سمت .

* مباحث جامعه شناسی سیاسی

1 . جامعه شناسی سیاسی / دکتر حسین بشیریه / نشر نی .

2 . جامعه شناسی سیاسی معاصر / کیت نش . ترجمه محمد تقی دلفروز / نشر کویر.

3  . درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی / دکتر احمد نقیب زاده / نشر سمت .

4 . بایسته های جامعه شناسی سیاسی / موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی / نشر میزان .

5 . دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران / دکتر حسین بشیریه / نشر نگاه معاصر .

 * مباحث  اندیشه های سیاسی

1 . خداوندان اندیشه سیاسی  / ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین / نشر امیرکبیر .

2 . بنیاد  فلسفه سیاسی در غرب / دکتر حمید عنایت / نشر زمستان .

3 . تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( 2 جلدی ) / دکتر حسین بشیریه / نشر نی

4 . اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم / دکتر ملک یحیی صلاحی / نشر قومس

5 . مدرنیته سیاسی / موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی / نشر اگه  .

6 . نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین / نشر آران .

7 . جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر / ترجمه دکتر حسین بشیریه / نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

8 . اندیشه سیاسی در قرن بیستم / دکتر حاتم قادری / نشر سمت .

9 . فلسفه سیاسی چیست ؟ /  لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی / نشر علمی فرهنگی .

* مباحث مسائل ایران ( تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی ایران )

1 . درآمدی برجامعه شناسی سیاسی ایران / دکتر سید علیرضا ازغندی / نشر قومس .

2 .  نخبگان سیاسی بین دو انقلاب / دکتر سید علیرضا ازغندی  /  نشر قومس

3 .  تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( 1357 – 1320 )) / دکتر  علیرضا ازغندی /  نشر سمت .

4 .  روابط خارجی ایران /  دکتر سید علیرضا ازغندی  /  نشر قومس .

5 . سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   /  دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

6 . چارچوبها و جهت گیریها سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  / دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

7 .  موانع توسعه سیاسی در ایران / دکتر حسین بشیریه / نشر گام نو .

8 . دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران / دکتر حسین بشیریه / نشر نگاه معاصر .

9 .  تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران  (( مقاومت شکننده )) / جان فوران . ترجمه احمد تدین . نشر خدمات فرهنگی رسا .

10 .  ایران بین دو انقلاب / یرواند آبراهمیان . احمد گلمحمدی و مهدی فتاحی /  نشر نی .

* مباحث مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم

 1 .  مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم / دکتر احمد ساعی / نشر سمت .

 2 .  توسعه در مکاتب متعارض / دکتر احمد ساعی  /  نشر قومس

 3 . جهانی شدن و جنوب /  کوک پنگ خور . ترجمه دکتر احمد ساعی / نشر قومس

4 .   مسائل جهان سوم (( سیاست در جهان در حال توسعه)) / پیتر برنل و ویکی رندال . ترجمه دکتر احمد ساعی و دکتر سعید میر ترابی / نشر قومس . 

5 .  تغییر اجتماعی و توسعه / آلوین .ی . سوی . ترجمه مظاهری / نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی .

6 . جامعه شناسی توسعه / دکتر ازکیا و دکتر غفاری / نشر کیهان .

/ 0 نظر / 106 بازدید